عنوانهای همایشها
همايش اول: تأثير تعلق و همبستگي اجتماعي بر پيشگيري از ونداليسم در منطقه 9 – 8 دي‌ماه 1389
ونداليسم يا تخريب خود آگاه اموال عمومي يکي از اين رفتارهاي ناهجار اجتماعيست که تحميل هزينه هاي گزاف بر سيستم مديريت شهري، نازيبايي سيماي شهر و کاهش امنيت رواني شهروندان را به همراه دارد.
همايش دوم: مشاغل كاذب و معضلات اجتماعي و فرهنگي در منطقه 12 – 15 دي‌ماه 1389
بيکاري، دستفروشي، فقر و… باعث بوجود آمدن بسياري از مسائل و پديده هاي اجتماعي گرديده است. اين معضلات اجتماعي به دلايل و انگيزه هاي مختلف ظهور مي‌يابند و از دغدغه هاي مهم برنامه ريزان اجتماعي و اقتصادي هستند.
همايش سوم: ارتقاء کيفيت زندگي در بافت هاي فرسوده با رويکرد مداخله اجتماعي در منطقه 15 – 30 آذرماه 1389
مسئله بافت هاي فرسوده، حداقل از دو جهت کيفيت زندگي شهري را مورد تهديد قرار مي دهد: از يک سو، به دلايل کالبدي و فيزيکي که در شرايط بحراني مانند زلزله، عوارض و صدمات مضاعفي ايجاد مي کند؛ از سوي ديگر، به دليل بر هم ريختگي مناسبات اجتماعي، زمينه و بستر بروز آسيب هاي اجتماعي را افزايش مي دهد.
همايش چهارم: همبستگي كالبدي- اجتماعي با موضوع صنعت و سكونت در منطقه 21 – 3 بهمن ماه 1389
رشد جمعيت و افزايش مهاجرت و پيشي گرفتن شهر نشيني بر شهر سازي سبب مشکلاتي مانند پراکندگي سکونتي، اختلاط ناموزون صنعت و سکونت، ضعف زير ساخت ها و… و بالاخره تقليل ارزشهاي زندگي شهري شده است.
همايش پنجم: شهروندان و تعلق اجتماعي در منطقه 10 – 25 بهمن ماه 1389
کارکرد صحيح نهادها و گروه‌های اجتماعی مانند خانواده، تشکل‌های مردم نهاد، مساجد و هیئات مذهبی و مدارس، در شکل‌دهی و هدایت تعلق اجتماعی در کنار فرصت‌ها و چالش‌هایي مانند جمعیت جوان، بیکاری، بافت فرسوده و… مستلزم مشارکت شهروندان است.