عنوانهای همایشها
همایش اول: تأثیر تعلق و همبستگی اجتماعی بر پیشگیری از وندالیسم در منطقه ۹ – ۸ دی‌ماه ۱۳۸۹
وندالیسم یا تخریب خود آگاه اموال عمومی یکی از این رفتارهای ناهجار اجتماعیست که تحمیل هزینه های گزاف بر سیستم مدیریت شهری، نازیبایی سیمای شهر و کاهش امنیت روانی شهروندان را به همراه دارد.
همایش دوم: مشاغل کاذب و معضلات اجتماعی و فرهنگی در منطقه ۱۲ – ۱۵ دی‌ماه ۱۳۸۹
بیکاری، دستفروشی، فقر و… باعث بوجود آمدن بسیاری از مسائل و پدیده های اجتماعی گردیده است. این معضلات اجتماعی به دلایل و انگیزه های مختلف ظهور می‌یابند و از دغدغه های مهم برنامه ریزان اجتماعی و اقتصادی هستند.
همایش سوم: ارتقاء کیفیت زندگی در بافت های فرسوده با رویکرد مداخله اجتماعی در منطقه ۱۵ – ۳۰ آذرماه ۱۳۸۹
مسئله بافت های فرسوده، حداقل از دو جهت کیفیت زندگی شهری را مورد تهدید قرار می دهد: از یک سو، به دلایل کالبدی و فیزیکی که در شرایط بحرانی مانند زلزله، عوارض و صدمات مضاعفی ایجاد می کند؛ از سوی دیگر، به دلیل بر هم ریختگی مناسبات اجتماعی، زمینه و بستر بروز آسیب های اجتماعی را افزایش می دهد.
همایش چهارم: همبستگی کالبدی- اجتماعی با موضوع صنعت و سکونت در منطقه ۲۱ – ۳ بهمن ماه ۱۳۸۹
رشد جمعیت و افزایش مهاجرت و پیشی گرفتن شهر نشینی بر شهر سازی سبب مشکلاتی مانند پراکندگی سکونتی، اختلاط ناموزون صنعت و سکونت، ضعف زیر ساخت ها و… و بالاخره تقلیل ارزشهای زندگی شهری شده است.
همایش پنجم: شهروندان و تعلق اجتماعی در منطقه ۱۰ – ۲۵ بهمن ماه ۱۳۸۹
کارکرد صحیح نهادها و گروه‌های اجتماعی مانند خانواده، تشکل‌های مردم نهاد، مساجد و هیئات مذهبی و مدارس، در شکل‌دهی و هدایت تعلق اجتماعی در کنار فرصت‌ها و چالش‌هایی مانند جمعیت جوان، بیکاری، بافت فرسوده و… مستلزم مشارکت شهروندان است.