ارائه پیشنهاد به واحدهای ریخته گری کوچک برای انجام اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای خود

برگزاری هم اندیشی و جلسات مشترک میان ریخته گران و نهادهای پژوهشی- عملیاتی حوزه بهینه سازی مصرف

با توجه به آن که طرح هدفمند کردن یارانه ها موجب افزایش قیمت یارانه های انرژی شده است، لازم است برای جلوگیری از ایجاد عدم توازن در هزینه ها و درآمدهای این واحدها تا حد ممکن اقدام به حمایت از آن ها صورت پذیرد. ستاد تحول صنایع و معادن با تعریف بسته های حمایتی مصصم است تا به این مهم دست یابد. از این رو اندیشگاه به عنوان بازوی مشورتی و اجرایی ستاد، با تکیه بر شناخت جامع خود از توانمندی های موجود در میان نهادهای پژوهشی که توان اجرای طرح های بهینه سازی را دارند (نظیر پژوهشگاه صنعت نفت) در ابتدا جهت تببین وضعیت و مسیر پیش رو، اقدام به برگزاری هم اندیشی نمود. این هم اندیشی با حضور دبیر انجمن ریخته گری، ریاست پژوهشکده انرژی پژوهشگاه صنعت نفت، دبیر بخش مواد و متالورژی کلینیک صنعت دانشگاه امیرکبیر، دبیر دفتر بهره وری انرژی بخش صنعت سازمان بهره وری انرژی ایران و نیز مدیر سامانه برنامه ریزی ستاد تحول صنایع و معادن برگزار شد. سپس با تبیین راه‌کارهای موجود، زمینه های اجرای توافقات میان پژوهشگاه صنعت نفت و صنایع ریخته گری فراهم گردید.