هدف:
ارائه خوراك به برنامه سازان اقتصادي يكي از راههاي غير مستقيم جهت دهي به برنامه هاي اقتصادي مي باشد.

محورهاي انجام فعاليت:
سلسله جلسات آموزشي با محوريت برنامه سازان اقتصادي شبكه اول سيما كه به صورت ماهانه انجام مي پذيرد بستر خوبي براي اصلاح و جهت‌دهي به رويكردهاي اقتصادي برنامه سازان اين حوزه مي باشد. در سال 88 موضوع سه برنامه آخر اين جلسات با مشاوره و پيشنهاد ايتان انتخاب و سه استاد ذيل معرفي و حضور يافتند كه با استقبال فراوان مسئولين و برنامه سازان از مباحث مطرح شده در اين جلسات زمينه همكاري بيشتر اين اساتيد با برنامه هاي اقتصادي نيز فراهم شد.
• جناب آقاي عادل پيغامي، استاد دانشگاه و عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق عليه السلام با موضوع فرهنگ‌سازي اقتصادي
• حجت الاسلام دكتر نقي پور فر، با موضوع تعليم و تربيت اقتصادي و تاثير آن بر فرهنگ و جامعه
• مهندس پروين‌پور، عضو شوراي عالي مسكن و مدير مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت با موضوع فعاليتهاي دولت در بخش مسكن و نگاهي به تجربيات جهاني در اين حوزه

نكات:
همكاري ايتان با اين جلسات آموزشي در سال 89 نيز ادامه خواهد داشت.