هدف:
ارائه جزئیات دستاوردهای مهم دولت در زمینه های فناوری و صنعتی در هفته دولت در رسانه ملی

محورهای انجام فعالیت:
در این سلسله برنامه هفت موضوع و عنوان در مورد دستاوردهای دولت با محورهای ۱-پیشرفت هسته‌ای ۲-صنایع سد سازی، ۳-صنایع دفاعی و موشک سازی، ۴-ماهواره امید، ۵-داروهای پزشکی آیمود، آنژی پارس و ترمیم ضایعات نخاعی، ۶-مسکن، ۷-صنایع سیمان، کمک لازم فکری درباره ارائه متن و محتوا انجام شد.

نکات:
در برنامه دستاوردهای دولت درحوزه مسکن، مهندس پروین پور و مهندس همتی از مرکز مطالعات دانشگاه علم و صنعت به تشریح این دستاوردها پرداختند که این برنامه در محل ستاد ایتان ضبط شد.