هدف:
ارائه جزئيات دستاوردهاي مهم دولت در زمينه هاي فناوري و صنعتي در هفته دولت در رسانه ملي

محورهاي انجام فعاليت:
در اين سلسله برنامه هفت موضوع و عنوان در مورد دستاوردهاي دولت با محورهاي 1-پيشرفت هسته‌اي 2-صنايع سد سازي، 3-صنايع دفاعي و موشك سازي، 4-ماهواره اميد، 5-داروهاي پزشكي آيمود، آنژي پارس و ترميم ضايعات نخاعي، 6-مسكن، 7-صنايع سيمان، كمك لازم فكري درباره ارائه متن و محتوا انجام شد.

نكات:
در برنامه دستاوردهاي دولت درحوزه مسكن، مهندس پروين پور و مهندس همتي از مركز مطالعات دانشگاه علم و صنعت به تشريح اين دستاوردها پرداختند كه اين برنامه در محل ستاد ايتان ضبط شد.