اهداف:

  • ارائه یک مدل جامع، عملیاتی و غیر دولتی در خصوص احیا و توسعه اراضی کشاورزی
  •   ترویج مدل طراحی شده و ارائه مطالعات صورت گرفته به نمایندگان مجلس و مسوولان

فعالیتها:
۱- اتمام پروژه مطالعاتی در خصوص “طراحی الگوی احیای اراضی کشاورزی بر مبنای حضور شرکتهای توسعه‌گر غیردولتی”
۲- برگزاری هم اندیشی و ارائه نتایج طرح با حضور مدیران و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس(دفتر مطالعات زیربنایی)، مدیران وزارت جهاد کشاورزی و برخی مدیران استان خوزستان

نکات:
هم‌اکنون ظرفیت بالقوه «خاک» کشور برای کشت و کار، بالغ بر ۵۰ میلیون هکتار است؛ اما فقط ۱۸.۵ میلیون هکتار آن در چرخه تولید کشاورزی و زیر کشت (دیم و آبی) می‌باشد.
در این پروژه تشکیل “شرکتهای توسعه‌گر غیر دولتی” به عنوان مدلی فوق برای احیای اراضی کشاورزی پیشنهاد شده است. یک شرکت توسعه‌گر، تمام مراحل یک فرآیند توسعه‌ای را به عهده می‌گیرد. این چنین شرکت‌هایی خود منابع مالی می‌آورند، خود تأمین تجهیزات و احداث طرح را مدیریت می‌کنند و خود با متقاضیان و بهره‌برداران طرح طرف می‌شوند. امروزه در بسیاری کشورها این شرکتها حرف اول را در پیشبرد توسعه می‌زنند.