اهداف:

  • ارائه يك مدل جامع، عملياتي و غير دولتي در خصوص احيا و توسعه اراضي كشاورزي
  •   ترويج مدل طراحي شده و ارائه مطالعات صورت گرفته به نمايندگان مجلس و مسوولان

فعاليتها:
1- اتمام پروژه مطالعاتي در خصوص “طراحي الگوي احياي اراضي كشاورزي بر مبناي حضور شركتهاي توسعه‌گر غيردولتي”
2- برگزاري هم انديشي و ارائه نتايج طرح با حضور مديران و كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس(دفتر مطالعات زيربنايي)، مديران وزارت جهاد كشاورزي و برخي مديران استان خوزستان

نكات:
هم‌اكنون ظرفيت بالقوه «خاك» كشور براي كشت و كار، بالغ بر 50 ميليون هكتار است؛ اما فقط 18.5 ميليون هكتار آن در چرخه توليد كشاورزي و زير كشت (ديم و آبي) مي‌باشد.
در اين پروژه تشكيل “شركتهاي توسعه‌گر غير دولتي” به عنوان مدلي فوق براي احياي اراضي كشاورزي پيشنهاد شده است. يك شركت توسعه‌گر، تمام مراحل يك فرآيند توسعه‌اي را به عهده مي‌گيرد. اين چنين شركت‌هايي خود منابع مالي مي‌آورند، خود تأمين تجهيزات و احداث طرح را مديريت مي‌كنند و خود با متقاضيان و بهره‌برداران طرح طرف مي‌شوند. امروزه در بسياري كشورها اين شركتها حرف اول را در پيشبرد توسعه مي‌زنند.