در این گزارش، تحولات رخ‌داده در این حوزه از ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ در شش بخش «اصلاح الگوی مصرف»، «فروش نفت»، «صادرات گاز»، «صادرات پتروشیمی»، «صادرات فرآورده‌های نفتی» و «میادین مشترک» موردبررسی قرارگرفته است. بخش‌بندی گزارش رصد عیار در حوزه انرژی بر اساس بندهای ۴ و ۸ و همچنین بندهای ۱۳ تا ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که مرتبط با حوزه انرژی هستند، صورت گرفته است.