ضرورت انجام پروژه :

همواره نیاز و دسترسی به فناوری‌های به روز و پیشرفته برای احداث پروژه‌های مختلف صنعت نفت و گاز جزء چالش‌های فنی و عملیاتی این صنعت بوده است. عدم تمرکز بر توسعه فناوری در طول عمر صنعت نفت سبب عقب ماندگی کشور در این بخش و وابستگی دائمی به کشورهای خارجی برای خرید فناوری شده است. توجه به توسعه توانمندی‌های داخل در حوزه علمی و فناوری می‌تواند به مرور زمان باعث کاهش وابستگی‌های خارجی کشور شود.

شرح :

در مجموعه صنعت نفت، سامانه تامین کالای الکترونیکی وزارت نفت به منظور ایجاد هماهنگی در تقاضای فناوری و تجهیزات بین بخش‌های مختلف صنعت و همچنین شناخت و معرفی توانمندی‌های داخلی در زمینه عرضه این فناوری‌ها و تجهیزات طراحی شده است. در واقع جدی‌ترین کاری که در راستای توسعه توان ساخت داخل در وزارت نفت انجام می‌شود این پروژه است. بنابراین این پروژه به منظور اثرگذاری بر فرآیند تصمیم‌گیری و همچنین شناخت فضای حمایت از ساخت داخل در سطح صنعت نفت، تعریف شده است.

شرح فعالیت‌هایی که در این پروژه انجام گرفته است به شرح زیر است:

– عارضه یابی سامانه تامین کالای وزرات نفت و پروژه نفت کد در ۱۳ مجتمع پتروشیمی

-حضور و پیگیری در شورای هماهنگی سامانه کالای وزارت نفت

دستاوردهای پیش بینی شده :

برگزاری همایش آشنایی با سامانه الکترونیکی تامین کالای وزارت نفت