ضرورت انجام پروژه :

«حقوق مالکیت فکری» به عنوان یکی از موضوعات زیرساختی در توسعه فناوری می­باشد که براساس اسناد معتبر، تعداد اختراعات ثبت شده داخلی و خارجی یکی از شاخص­های توسعه فناوری بشمار می­رود. بعد از ثبت اختراع جهت واگذاری و فروش آن حقوقی مترتب است که آگاهی از حقوق انتقال فناوری برای شرکت­ها امری ضروری می­باشد. همچنین تحلیل پتنت راهبرد موثر در رصد فناوری و شناسائی فناوری­های رقیب و جایگزین و همچنین انتخاب فناوری مورد مطالعه به عنوان ابزار کارآمد است که امروزه توسط شرکت­ها و صنایع معتبر بکار گرفته می­شود.

شرح :

بخش اول) مبانی حقوق مالکیت فکری

آشنایی با کلیات حقوق مالکیت فکری و تقسیم بندی آن، آشنایی با مصادیق مالکیت فکری (به­همراه مثال)، آشنایی با معاهدات و کنوانسیون­های مرتبط با مالکیت فکری، آشنایی با ضرورت توجه به مالکیت فکری و نقش آن در توسعه فناوری، بررسی نقش مالکیت فکری در اقتصاد دانش­بنیان

بخش دوم) پتنت؛ ثبت، مطالعه، جستجو و تحلیل پتنت

آشنایی با تعریف پتنت و اجزای آن، آشنایی با شرایط چهارگانه قانونی برای ثبت اختراع، آگاهی از نحوه نگارش متن اختراع و ادعانامه، آشنایی با مراحل و روند ثبت اختراع داخلی و بین­المللی، معرفی پایگاه­های معتبر و حرفه­ای برای جستجوی اختراعات، نحوه تحلیل پتنت و رصد فناوری

بخش سوم) حقوق انتقال فناوری در عرصه صنعت و شرکت­های دانش­بنیان

آشنایی با مبانی حقوق انتقال فناوری و لیسانس فناوری، چارچوب­های حقوقی در قراردادهای انتقال فناوری، آشنایی با مواد کلیدی در قراردادهای انتقال فناوری و ارایه مثال­های موردی از قراردادهای انتقال فناوری

اساتید این دوره:

دکتر محمود صادقی (نایب رئیس انجمن علمی مالکیت فکری)، مهندس حسن علم­خواه (مدیرعامل موسسه دارایی­های فکری و فناوری مدرس) و دکتر محمد احسنی فروز (دکترای حقوق خصوصی- انتقال فناوری)

دستاوردهای پیش بینی شده :

ارتباط با مدیران ارشد سازمان گسترش و نیز برقراری تعامل برای همکاری با این سازمان