سفارش دهنده:

مرکز ملی فضای مجازی کشور

موضوع تفاهم‌نامه و اهداف:

– همکاری در تدوین سیاست‌های کلی و راهبردهای تنظیم مقررات فضای مجازی کشور

– تهیه آمار و اطلاعات و گزارش‌های تطبیقی از فناوری‌ها، خدمات و سیاست‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دنیا

– همکاری در تدوین مقررات، نظام‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط خدمات فضای مجازی کشور

– تهیه گزارش‌های مدیریتی برای ارائه در شورا و مرکز ملی فضای مجازی در حوزه‌ موضوعات مختلف فضای مجازی

همکاران:

محمد کشوری، فرهاد توکل همدانی، حسین عنبرستانی، سیدعلی خدام‌حسینی، مریم پرستش، سلامه پروین