سفارش دهنده:

ستاد ICT معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

اهداف:

– تهیه سند راهبردی برای ستادICT معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

– تعیین مبنای بودجه ریزی سالیانه ستاد ICT معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

– تدوین راهبردها و اقدامات کلان حوزه ICT کشور

– ایجاد ساختار برای ستاد ICT معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

محورهای فعالیت:

– تعیین چشم‌انداز توسعه فاوا در افق ۱۴۰۴

– تحلیل سیاست‌ها و راهبردهای کلان کشور در حوزه فاوا

– معرفی ستاد توسعه فاوا و آسیب شناسی اقدامات ستاد در حوزه های سیاست های اجرایی، برنامه ها و اقدامات(میان مدت ۵ ساله ) ارکان و ساختار ستاد

– بررسی نظام پایش و ارزیابی و به‌روزرسانی سند

– تحلیل بودجه و اعتبارات ستاد ICT معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

همکاران:

محمد کشوری، مهدی روحانی نژاد، حسین عنبرستانی، سیدعلی خدام حسینی