اهداف:

– ارتقاء ایمنی ساکنان Safe Environment

– ارتقاء سلامت ساکنان Healthy Environment

– ارتقاء رفاه ساکنین Comfortable Environment

– یافتن مزیت رقابتی در بازار اشباع شده‌ی مسکن سازی لوکس Competitive Positioning

– کنترل هوشمند هزینه‌های پروژه Smart Cost Management

– کاهش مدت زمان متوسط فروش پروژه و برگشت سریع‌تر سرمایه Time to Market Reduction

– تقویت برند پروژه در بازار ساخت و ساز لوکس و مدرن Brand Enrichment

– بهبود کنترل کارفرما بر خروجی عملکرد پیمانکاران و مشاوران پروژه Enhanced Controls

– طراحی جزئیات فنی پروژه همتراز با استانداردهای بین المللیInternationally Designed

محورهای فعالیت:

– تطبیق معماری پروژه با استانداردها و الگوهای بین‌المللی ایمنی

– تطبیق تاسیسات کشف، کنترل و اطفاء حریق و دود با الزامات بین المللی

ممیزی کنترل عملکرد ارتعاشی تاسیسات مکانیکال پروژه مطابق با الگوهای بین المللی

– ممیزی کنترل ارتعاش سازه ناشی از تردد مطابق با الگوهای بین المللی

– تطبیق جزئیات فنی تاسیسات HVAC با الزامات بین‌المللی تهویه مطبوع، آسودگی حرارتی، انرژی و روشنایی

– تطبیق سطح هوشمندی مصرف انرژی پروژه با الگوهای بین المللی

– تطبیق معماری پارکینگ و فضای آسانسور با الگوهای بین‌المللی