شرح فعالیت:

کارفرمای پروژه علاقه­ مند بود تا فراتر از مقررات و آیین نامه­های داخلی کلاس ساخت و ساز مجتمع تجاری ارم را در تراز بین­ المللی محک بزند. از این رو آنچه که برای نخستین بار مورد ممیزی قرار گرفته است، ممیزی و تطبیق پروژه با استانداردهای جهانی بوده است. دانشگاه صنعتی شریف به عنوان ناظری مستقل بازخورد مناسبی در محورهای مختلف از نقاط قوت و ضعف مجتمع تجاری ارم را احصاء و ارائه کرده است. ارزیابی کیفی بودن خروجی و نتایج کار مشاوران، پیمانکاران و مجریان پروژه از دیگر اهداف مورد انتظار کارفرما بوده است. در نهایت، مدیریت ارشد به دنبال بررسی میزان شاخص و متمایز بودن مجتمع تجاری ارم به عنوان خروجی اصلی فعالیت یکی از زیرمجموعه­های خود بوده است.

محورهای فعالیت:

– ممیزی کارآمدی سامانه تهویه

– ممیزی کارآمدی سامانه سرمایش و گرمایش

– ممیزی کارایی انرژی تجهیزات

– ممیزی ایمنی در برابر حریق

– ممیزی مکان

– ممیزی معماری پروژه

– ممیزی کارآمدی مدیریت ترافیکی مشتریان