هدف طرح:

ارائه نرم­افزار و بسته آموزشی جهت استفاده در صنایع تحت پوشش شرکت

همکاران:

آقای مهندس میثم امینی­بیات، آقای مهندس سجاد باقری، آقای مهندس صادق نیا، آقای مهندس مولوی، خانم مهندس سیما جهان بانی