کارفرما:

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی

هدف طرح:

ارتقای بهره­ وری انرژی در سطح تاسیسات شرکت آبفای استان مرکزی

همکاران:

آقای مهندس میثم امینی­بیات، آقای مهندس سجاد باقری، آقای مهندس صادق نیا، آقای مهندس مولوی، آقای مهندس نوری، خانم مهندس سیما جهان بانی، خانم مهندس عبدالحسنی