Untitled

شرح فعالیت:

استفاده از رویکردی نظام‌مند در تدوین مدل ارزیابی در سازمان‌های مختلف می‌تواند در این حوزه از اثر بخشی بالایی برخوردار باشد. در مطالعه حاضر به منظور اثربخشی هرچه بیشتر نتایج حاصل، روند کلی که در شکل زیر نمایش داده شده است، جهت تدوین مدل ارزیابی در هر یک از ۱۶ رده بندی فوق الذکر اتخاذ گردیده است.

الگوی ارزیابی برای هر یک ازسازمان‌ها در راستای ارتقای توان داخل بر اساس گروه های مخاطب دارای بیش از ۳۰ شاخص ارزیابی در قالب محورهای اصلی برای هر گروه می باشد.

همکاران:

علی یقطین، ابیذر امامی، محمد یقطین، هدی همایی، لادن بختیار، زهرا حق گو، علی عزیزی، اعظم جعفری،

اشرف امیری هفتدران