اهداف:

– ارتقای سطح توان طراحان و مدل‌سازان کفش استان

– افزایش کیفیت طراحی در خوشه

– تربیت مدل‌سازان و طراحان مستقل در خوشه به عنوان BDS

– ایجاد پتانسیل در خوشه جهت راه اندازی مرکز تخصصی طراحی

شرح مختصر:

ارائه دوره­های آموزشی در خوشه باید بر اساس نیاز سنجی انجام شده و اولویت­های موجود در خوشه برنامه‌ریزی و اجرا شود. در این راستا با توجه به ضعف خوشه در طراحی و اجرای مدل های روز و نیز کمبود BDSماهر همچنین ایجاد مشکلاتی در روند طراحی بین قالب ساز و مدل‌ساز به دلیل عدم شناخت کافی مدل‌سازان از اصول اولیه قالب سازی و تناسسب مدل با قالب این دوره آموزشی برگزار شد.

مشاوران:

مهندس رضا شمس ، محمود حاجیلویی

همکاران:

عادل ربیعی، امیر ولی، امیر عباسی، سید محمد موذن