اهداف:

– تقویت و ارتقاء هویت صنعت کفش ماشینی استان در کشور

– حساس سازی نسبت به توسعه صنعت کفش استان و جلب حمایت های مسئولین استانی

– طرح مسائل و مشکلات صنعت کفش از زبان تولید کنندگان

– شناساندن صنعت کفش استان و توانمندی‌های آن به مسئولین و مردم استان

شرح مختصر:

برگزاری همایش ها و سمینارهای مختلف در صنعت کفش کشور، مسئله مهمی است که زیاد به آن پرداخته نشده است. برگزاری دو دوره همایش ملی صنعت کفش در شهر تبریز تنها نمونه بارز این فعالیت در صنعت کفش کشور است. با توجه به شناخت پایین فعالان صنعت کفش کشور از صنعت کفش قم و عدم تناسب جایگاه این صنعت در استان با توانایی های آن به عنوان صنعت اول و کالای اول صادراتی استان اولین جشنواره صنعت کفش ماشینی استان قم در سال گذشته برگزار شد. با توجه به موفقیت این جشنواره از یک سو و نیاز برای تداوم آن در استان، برگزاری هر ساله آن در دستور کار انجمن کفش استان به عنوان مهمترین تشکل فراگیر این صنعت قرار گرفت.

مشاوران:

مهندس رضا شمس، محمود حاجیلویی

همکاران:

عادل ربیعی، امیر ولی ، امیر عباسی ، سید محمد موذن