اهداف:

– بررسی بازار کفش تاجیکستان

– بررسی شرایط گزینه های مطرح جهت ایجاد نمایندگی فروش کنسرسیوم در تاجیکستان

– توسعه صادرات خوشه به تاجیکستان

– ایجاد یک مرکز ثابت در تاجیکستان جهت بازاریابی و تسهیل صادرات به سایر کشورهای آسیای میانه

شرح مختصر:

آسیای میانه و مشخصا تاجیکستان یکی از بازارهای هدف برای انجام مطالعات و بازاریابی کفش و دمپایی انتخاب شد. پس از اعزام هیئت تجاری متشکل از اعضای خوشه در سال ۹۰، و پس از انجام اولین صادرات مشترک به این کشور انجام سفر دوم جهت بررسی شرایط ایجاد نمایندگی فروش و گزینه های مطرح انجام شد. ایجاد یک نمایندگی فروش در تاجیکستان جهت برخورداری از سود اصلی صادرات و حضور مستمر در بازار از اهداف اصلی این سفر بود که مقدمات آن و نیز امضای توافق نامه با نماینده تاجیکی در این سفر محقق شد.

مشاوران:

مهندس رضا شمس، محمود حاجیلویی

همکاران:

عادل ربیعی، امیر ولی، امیر عباسی، سید محمد موذن