اهداف:

  • ساماندهی و اصلاح مدل صادراتی خوشه کفش استان
  • استفاده از حداکثر پتانسیل صنعت کفش استان در امر صادرات، هم افزایی واحدهای تولیدی، کاهش هزینه‌های بازاریابی
  • بازاریابی علمی و مطالعات هدفمند در بازارهای جدید

شرح مختصر:

پس از پایان مطالعات شناختی جهت عملیاتی نمودن برنامه‌های پیش‌بینی شده جهت توسعه خوشه، ایجاد شبکه‌هایی متشکل از ذینفعان جهت تامین منافع مشترک و توسعه بازار (به ویژه بازاریابی خارجی) که یکی از نقاط فشار خوشه می‌باشد، ضروری به نظر می‌رسد. جهت انجام این کار شناسایی واحدهایی که از نظر توان تولید، تنوع محصولات و کیفیت محصولات در یک سطح هستند و از همه مهمتر اخلاق کار گروهی و روحیه تعاون و همکاری را دارند ضروری بود. پس از شناسایی و ایجاد یک هسته اولیه به مدت یکسال این شبکه به شکل نرم کار بازاریابی را انجام داد و فعالیت‌های مشترک را تجربه کرد. پس از این مرحله ثبت رسمی این شبکه در قالب یک کنسرسیوم صادراتی انجام شد.

مشاوران:

مهندس رضا شمس، محمود حاجیلویی

همکاران:

عادل ربیعی، امیر ولی، امیر عباسی، سید محمد موذن