اهداف:

  • تحلیل ارتباط صنعت و دانشگاه و جایگاه کانون‌ها در این عرصه
  • تبیین ابعاد فعالیت کانون‌ها در محورهای موضوع فعالیت، ماموریت، اولویت انتخاب موضوعات، ساختار و…

محورهای فعالیت:

– تحلیل ارتباط صنعت و دانشگاه

– رویکرد نظام توسعه فناوری و رویکرد اقتصاد دانش

– الگوی مارپیچ سه‌گانه

– نظام نوآوری بخشی الگوی عمل کانون‌ها

– کانون‌های هماهنگی دانش و صنعت

– موضوع فعالیت و ماموریت کلیدی کانون‌ها

– شاخص‌های اولویت‌بندی و انتخاب محصولات

– ساختار و مدل رشد کانون‌ها

– رویکردهای معاونت در مواجه با کانون‌ها

شرح مختصر:

در این مطالعه در بخش اول بررسی اجمالی در باب ارتباط صنعت و دانشگاه صورت گرفت. در بخش دوم نیز ابعاد مختلف فعالیت کانون‌های هماهنگی دانش و صنعت در سه بخش بررسی وضع موجود، بررسی برخی تجارب موجود و نیز و تحلیل و ارائه‌ی پیشنهادات اصلاحی ارائه گردید.

همکاران:

سید حمزه حسنی، حمیدرضا ایمانی