هدف:

فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه‌ای در راستای بررسی موانع شکل‌گیری ارتباط صنعت و دانشگاه

محورهای فعالیت:

– بررسی برخی ابعاد ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور

– موانع کاربردی بودن تحقیقات و پژوهش‌های دانشگاهی

– کاربردی نبودن آموزش‌های دانشگاهی متناسب با نیاز

– هزینه نکردن بخش خصوصی در زمینه تحقیق و توسعه

– ضعف در نظام ملی نوآوری و ارتباط نداشتن اجزای مختلف به صورت مناسب با یکدیگر

شرح مختصر:

این هم‌اندیشی با حضور ذی‌نفعان مختلف از بخش خصوصی، تشکل‌های تولیدی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و نیز جهاد دانشگاهی و برخی شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد.

همکاران:

حمیدرضا ایمانی، سید حمزه حسنی