دلیل اصلی تشدید ساخت مسکن اجتماعی به شکل اجاره عمومی، بحران اقتصادی در کل و مسکن در جزء، در کشورهای اروپایی بعد ازجنگ جهانی دوم بود. این کشورها با ساخت سریع و انبوه مسکن و پیشی گرفتن عرضه از تقاضا نه‌تنها تعادل را در بازار مسکن برقرار کردند بلکه به دلیل ضرایب پیشین و پسین بالای مسکن و خصلت پیشرانی آن موجب تحرک و رونق کل اقتصاد شدند. امروزه با کاهش میزان کمبود مسکن، سهم مسکن‌سازی اجتماعی کاهش یافته است. اغلب کشورهای اروپایی سیاست کاهش ساخت مسکن اجتماعی و در مقابل اتخاذ سیاست گسترش سکونت ملکی را انتخاب نموده‌اند درواقع آمارها نشان می‌دهد با توجه به رشد جمعیت و در عین حال افزایش یا ثبات سهم مسکن در کنار کاهش یا ثبات سهم اجاره عمومی و خصوصی در کشورهای اروپایی رویکرد دولت حمایت از خانه‌دار شدن و افزایش الگوی تصرف ملکی در این کشورهاست.

با ظرفیت فعلی کشور می‌توان نیاز به مسکن را با الگوی ملکی پاسخ داد. این درحالی‌است که ظرفیت بالقوه کشور چه در ساخت مانند فعال کردن توسعه‌گرها، چه در سیاست‌های تنظیم بازار مانند اخذ مالیات‌های تخصصی از زمین و مسکن (مثلا خانه‌های خالی یا زمین‌های بی‌استفاده) باعث افزایش توان عرضه می‌شود.

دریافت متن کامل گزارش به صورت PDF