شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) با توجه به وضعیت مصرف حامل‌های انرژی در کشور، قابلیت زیرساخت‌های اطلاعاتی و شرایط اقتصادی – اجتماعی کشور با بررسی ادبیات نظری نظام قیمت‌گذاری انرژی در دنیا، نظام تعرفه‌گذاری پلکانی افزایشی (Increasing Block Tariff یا به اختصار IBT) را به عنوان گزینه اصلی در مدیریت یارانه‌های انرژی کشور پیشنهاد کرده بود که در شرایط کنونی کشور به صورت خلاصه این‌گونه بیان می‌شود:

“با توجه به روند مصرف عمده مشترکین، میزان مشخصی از هر حامل انرژی به عنوان الگوی مصرف تعریف شود، هزینه مصرف کمتر از الگو ارزان‌تر تعیین می‌شود و با عبور مصرف از آن، قیمت به صورت پلکانی افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر با این سیاست هزینه مصرف مازاد بر الگو با قیمت تمام شده و در پله‌های بالاتر با قیمت جهانی و حتی بیشتر محاسبه می‌گردد. در این حالت از افزایش شدید قیمت برای مشترکینی که در حد الگو مصرف می‌کنند پرهیز می‌شود.”

متن کامل گزارش تحلیلی  در بار ه مساله فوق با موضوع

اجرای مدل IBT؛ راهبرد حذف یارانه پرمصرف‌ها در گام سوم هدفمندی

در اینجا قابل دسترسی است.