شما ریشه مشکلات نظام بانکی کشور رادر چه چیزی ارزیابی می کنید؟