مدرس:

مهندس فاطمی امین

 سیلابس دوره:

مفاهیم اصلی برنامه‌ریزی (سامانه، مسئله، هدف، راهبرد، خط‌‌مشی و …)

آشنایی با الگوی علت و معلولی

ویژگی‌های سامانه‌های انسانی

چارچوب برنامه راهبردی

الگوها، شاخص‌ها و روش‌های برنامه‌ریزی

 

اولین جلسه:

سه شنبه 17 تیر 93؛ ساعت 15 الی 17

زمان ثابت جلسات:

سه شنبه ها؛ عصر

مکان جلسات:

ایتان – سالن جلسه شهید احمدی روشن

تعداد جلسات : 10 جلسه 2 ساعته؛

هزینه ثبت نام : 50 هزار تومان؛

نحوه ثبت نام: مکاتبه با ایمیل itan.amuzesh@gmail.com