۱. شبکه استان مرکزی: پخش تیزرهای کارت هوشمند سلامت
هدف:
این برنامه برای آگاهی بخشیدن به اذهان عمومی در رابطه با کارت هوشمند سلامت و نحوه مراجعه عموم به مراکز ارائه‌دهنده این خدمات و به سفارش شرکت شمص تامین طراحی و ساخته شد.

۲. ساخت تیزرهای رادیویی و تلویزیونی کارت هوشمند سلامت برای شبکه سراسری استان مرکزی
هدف:
این برنامه برای آگاهی بخشیدن به اذهان عمومی در رابطه با کارت هوشمند سلامت و نحوه مراجعه عموم به مراکز ارائه‌دهنده این خدمات و به سفارش تأمین کارت سلامت در شهر اراک طراحی و ساخته شد.
نکات:
این برنامه در دو شکل رادیویی و تلویزیونی از شبکه سراسری استان مرکزی پخش گردیده است.

۳. ساخت مستندی از تولید ترمینال‌های کارت هوشمند سلامت با استفاده از تکنولوژی‌های برتر
هدف:
ارائه مستندی برای توانمندی‌های کشور در تولید ترمینال‌های کارت‌های هوشمند با توجه به تکنولوژی‌های برتر استفاده شده از این پروژه‌ها