1. شبكه استان مركزی: پخش تیزرهای كارت هوشمند سلامت
هدف:
این برنامه برای آگاهی بخشیدن به اذهان عمومی در رابطه با كارت هوشمند سلامت و نحوه مراجعه عموم به مراكز ارائه‌دهنده این خدمات و به سفارش شركت شمص تامین طراحی و ساخته شد.

2. ساخت تیزرهای رادیویی و تلویزیونی كارت هوشمند سلامت برای شبكه سراسری استان مركزی
هدف:
این برنامه برای آگاهی بخشیدن به اذهان عمومی در رابطه با كارت هوشمند سلامت و نحوه مراجعه عموم به مراكز ارائه‌دهنده این خدمات و به سفارش تأمین كارت سلامت در شهر اراك طراحی و ساخته شد.
نكات:
این برنامه در دو شكل رادیویی و تلویزیونی از شبكه سراسری استان مركزی پخش گردیده است.

3. ساخت مستندی از تولید ترمینال‌های كارت هوشمند سلامت با استفاده از تكنولوژی‌های برتر
هدف:
ارائه مستندی برای توانمندی‌های كشور در تولید ترمینال‌های كارت‌های هوشمند با توجه به تكنولوژی‌های برتر استفاده شده از این پروژه‌ها