به گزارش خبرنگار مهر، مركز آمار ايران اعلام كرد: در راستاي اجراي ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه كشور در خصوص مرجعيت رسمي مركز آمار ايران براي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور، گزارش “شاخص قيمت كالا و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري كشور” اعلام مي شود و اين گزارش شامل سري زماني ماهانه سال 1391 است.

1- شاخص كل (بر مبناي 100=1381) در اسفند ماه سال 1391 عدد 601.4 را نشان مي دهد كه نسبت به ماه قبل 3 درصد افزايش داشته است كه سهم گروه عمده خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات از اين افزايش 85.1 درصد و سهم گروه عمده كالاهاي غيرخوراكي و خدمات از اين افزايش 14.9 درصد است. افزايش شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 40.6 درصد است. درصد تغييرات شاخص كل (نرخ تورم شهري) در دوازده ماه منتهي به اسفندماه سال 91 (تورم سال 91) نسبت به دوره مشابه سال قبل 31.5 درصد است كه در مقايسه با اين رقم در بهمن ماه 1391 (30.2 درصد) افزايش يافته است.

2- شاخص گروه عمده ” خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات” در اين ماه به رقم 895.6 رسيد كه نسبت به ماه قبل 6.7 درصد افزايش نشان مي دهد. شاخص گروه اصلي “خوراكي ها” در ماه مورد بررسي به عدد 937 رسيد كه نسبت به ماه قبل 7 درصد افزايش نشان مي دهد. شاخص گروه اصلي “خوراكي ها” نسبت به ماه مشابه سال قبل 57.4 درصد افزايش نشان مي دهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه 46.7 درصد است. شاخص گروه عمده “خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات” نسبت به ماه مشابه سال قبل 58.5 درصد افزايش نشان مي دهد و درصد تغييرات اين گروه در دوازده ماه منتهي به اسفندماه 91 نسبت به دوره مشابه سال قبل 47 درصد است.

3- شاخص گروه عمده “كالاهاي غير خوراكي و خدمات” در اسفندماه 91 به رقم 493.9 رسيد كه 0.7 درصد نسبت به ماه قبل افزايش نشان مي دهد. ميزان افزايش شاخص گروه عمده ” كالاهاي غيرخوراكي و خدمات” نسبت به ماه مشابه سال قبل 30.8 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهي به اسفندماه سال 1391 نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه 23.8 درصد است.

همچنين بررسي ارقام مربوط به تغييرات قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري در ماه هاي سال 91 نشان مي دهد در فروردين ماه سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل ” نرخ تورم” به ميزان 26.4 درصد، در ارديبهشت 26.2، خرداد 26، تير25.9، مرداد 25.9، شهريور 25.9، مهر 26.4، آبان 27.2، آذر 27.9، دي28.8، بهمن 30.2 و اسفند 31.5 درصد افزايش يافته است.