جعفر ولی زاده، مدرس کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان در این مورد اظهار کرد: البته کسی نمی تواند کشاورزان را مجبور کند که محصول خاصی را بکارند، چون کشاورزان نفع امروز خود را در نظر می گیرند و تصور می کنند که اگر بتوانند محصول خود را سر زمین بفروشند برای آنها بهتر است.

وی در مورد راه حل های حل مشکلات کشت محصول در ایران گفت: اغلب مشکلات ما مدیریتی است اما در صورتی که برنامه‌ریزی صحیح و آموزش برای کشاورزان وجود داشته باشد می توان به حل مشکل امیدوار بود.

این کارشناس کشاورزی، افزایش میزان سرمایه گذاری‌های خصوصی و دولتی در بخش کشاورزی را یکی از راه‌حلهای موجود دانست و گفت: تا زمانی که هر سال با تولید مازاد بر نیاز مواجه هستیم باید ایجاد سردخانه‌ها در اولویت باشد، ضمن اینکه باید به امکانات صادراتی محصولات هم توجه کرد و اگر در جایی مازاد مصرف وجود دارد، با اقدام برای صادرات از ضرر کشاورزان جلوگیری کرد.

این کارشناس راه حل دیگر را ایجاد مراکز کشت و صنعت دانست و افزود: اگر امکان فراوری محصولات در کنار زمینهای کشاورزی وجود داشته باشد و به گونه‌ای باشد که مدیریت این مراکز هم در اختیار خود کشاورزان باشد اجرای الگوهای کشت می‌تواند موثر باشد.

ولی زاده با تاکید بر این که نمی شود کشاورزان را مجبور به کاشت محصول کرد، گفت: وزارت کشاورزی می‌تواند بعد از طراحی الگوی کشت مناسب هر منطقه،‌ اعلام کند که کشاورزانی را که از آن الگو پیروی کرده‌اند بیمه خواهد کرد تا کشاورزان به رعایت الگوی کشت ترغیب شوند و به این شیوه بتوان بازار را مدیریت کرد.