جعفر ولي زاده، مدرس كشاورزي دانشگاه سيستان و بلوچستان در اين مورد اظهار كرد: البته كسي نمي تواند كشاورزان را مجبور كند كه محصول خاصي را بكارند، چون كشاورزان نفع امروز خود را در نظر مي گيرند و تصور مي كنند كه اگر بتوانند محصول خود را سر زمين بفروشند براي آنها بهتر است.

وي در مورد راه حل هاي حل مشكلات كشت محصول در ايران گفت: اغلب مشكلات ما مديريتي است اما در صورتي كه برنامه‌ريزي صحيح و آموزش براي كشاورزان وجود داشته باشد مي توان به حل مشكل اميدوار بود.

اين كارشناس كشاورزي، افزايش ميزان سرمايه گذاري‌هاي خصوصي و دولتي در بخش كشاورزي را يكي از راه‌حلهاي موجود دانست و گفت: تا زماني كه هر سال با توليد مازاد بر نياز مواجه هستيم بايد ايجاد سردخانه‌ها در اولويت باشد، ضمن اينكه بايد به امكانات صادراتي محصولات هم توجه كرد و اگر در جايي مازاد مصرف وجود دارد، با اقدام براي صادرات از ضرر كشاورزان جلوگيري كرد.

اين كارشناس راه حل ديگر را ايجاد مراكز كشت و صنعت دانست و افزود: اگر امكان فراوري محصولات در كنار زمينهاي كشاورزي وجود داشته باشد و به گونه‌اي باشد كه مديريت اين مراكز هم در اختيار خود كشاورزان باشد اجراي الگوهاي كشت مي‌تواند موثر باشد.

ولي زاده با تاكيد بر اين كه نمي شود كشاورزان را مجبور به كاشت محصول كرد، گفت: وزارت كشاورزي مي‌تواند بعد از طراحي الگوي كشت مناسب هر منطقه،‌ اعلام كند كه كشاورزاني را كه از آن الگو پيروي كرده‌اند بيمه خواهد كرد تا كشاورزان به رعايت الگوي كشت ترغيب شوند و به اين شيوه بتوان بازار را مديريت كرد.